درباره پیام کمرزری بصائری

بنیان گذار شرکت ایده سازان تکنولوژی شایلین

مدیر توسعه و تحقیق

پیام کمرزری بصائری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است