پوریا کاظمیه

مدیر و موسس

درباره پوریا کاظمیه

مدرس و برنامه نویس اندروید

پوریا کاظمیه در 1 رویداد کندو شرکت داشته است