درباره کمیل مقدسی

کمیل مقدسی ، مدیر و موسس برند دکتر چک