درباره همایون ولی زاده

Manage web environment design, deployment, development and maintenance activities. Perform testing and quality assurance of web sites and web applications.

همایون ولی زاده در 1 رویداد کندو شرکت داشته است