درباره نرم افزار حسابداری آنلاین لاندا

کسب و کارهای کوچک خون و شریان اصلی اقتصاد جوامع در عصر کنونی هستند با اینحال شاهد کمبود اساسی در نرم افزار و سرویس هایی هستیم که به صورت ویژه و تخصصی برای آنان ساخته شده باشد. نرم افزار لاندا با این رویکرد و برای کمک به توسعه و مدیریت کسب و کارهای کوچک تولید شده است.

https://www.landa-sme.ir