مژان فدایی

مدیر پلتفرم تولید محتوا الوکانتنت و استراتژیست محتوا

درباره مژان فدایی

هنوز اطلاعات این بخش توسط مژان فدایی تکمیل نشده است.

مژان فدایی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است