درباره مونا طلوع مروی

باورم بر تاثیرگذاریست و چه دنیایی شیرین تر از تبلیغات برای باروری این باور، وقتی علم و عمل با هم دست بکار شن حاصل اون معجونی میشه ابدی☕