مهرداد نظری اصلی

مدیر محتوای آژانس دیجیتال مارکتینگ راژکس

درباره مهرداد نظری اصلی

عاشق محتوا

مهرداد نظری اصلی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است