مهدی مرتضوی

طراح محصول

درباره مهدی مرتضوی

  1. طراحی یا بازطراحی اپلیکیشن موبایل
  2. طراحی یا بازطراحی وب سایت داینامیک
  3. طراحی لندینگ مارکتینگی
  4. طراحی فرآیند تجربه کاربری شامل آماده سازی پرسونا براساس تحقیقات کاربری، طراحی نقشه سفر مشتری
  5. طراحی فرآیند معماری اطلاعات شامل طراحی سایت مپ ، جریان کاربری