درباره مهدی فتح اله زاده

کارشـناس سـئو ، مدیر سـئو یک تیم ۵ نفری در پلازا، بهبـود رتبه و رنـک در گوگـل، افزایش ورودی موتورهـای جسـتجو، علاقه منـدبه دیجیتـال مارکتینـگ و آشـنا بـا بسـیاری از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ، مهنـدس نرم افزار و علاقه منـدبه کامپیوتر و تجارت الکترونیک، پایتون در حد مقدماتی، علاقه مند به یادگیری به صورت مداوم و همواره به دنبال کسب مهارت های مختلف در حوزه وب

مهدی فتح اله زاده در 2 رویداد کندو شرکت داشته است