درباره مهدی شمس

  1. لیسانس مدیریت بیمه
  2. فوق لیسانس مدیریت اجرایی