درباره معین زمانی

تمام نگفتنی ها را خواندنی کنیم!

واژه ها حیرت انگیزند. در هر وصفی از یک غم تا دستی نوازش گر یا شوق عشق قالب می گیرند. شاید منظور از “قدرت کلمات” همان روح شلحشور زنانه، یا وصف غرور شاهانه، یا حتی راز و نیازهای عارفانه است. تجاربی غیر قابل وصف که هر یک دریایی از ناشناخته ها هستند و به غیر از کمک “قدرت کلمات” امکان معنا ندارند. کلمات قدرتمندترین ابزار دنیا هستند.

 

کسب و کارهای مرتبط

معین زمانی در 18 رویداد کندو شرکت داشته است