درباره محمد حسین امینی گازار

عضو هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت ماتو