محمدمهدی باقری

مدیر و معلمِ «ویراستاران» | مشاور زبانیِ کسب‌وکارها

درباره محمدمهدی باقری

ویراستار و مشاور زبانیِ کسب‌وکارها

مدیر و معلمِ «ویراستاران»

محمدمهدی باقری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است