محمدرضا فقیهی

مدیرعامل شرکت توسعه پیام گستر همتا

درباره محمدرضا فقیهی

موسس و مدیر عامل فروشگاه اینترنتی استین کالا و آژانس تبلیغاتی همیارجت