مجید عظیمی

مدیرعامل کانون آگهی و تبلیغات ایده نو

درباره مجید عظیمی

هنوز اطلاعات این بخش توسط مجید عظیمی تکمیل نشده است.