مجید جعفری

مدیرعامل آژانس خلاقیت بلونیو

درباره مجید جعفری

دانش آموخته مهندسی الکترونیک، روزنامه نگار و گرافیست