درباره فرشید رستگار

مدرس و مشاور مالیاتی

کارگاه های تخصصی ارایه شده

فرشید رستگار در 1 رویداد کندو شرکت داشته است