فاطمه درویشی

کارشناس سئو

درباره فاطمه درویشی

سه تست شخصیت معروف :
 MBTI : تیپ ENTJ ( برونگرا ۶۰% ، شهودی۶۴% ، منطقی۸۶% ، قضاوتی %۸۰)
 هارتمن: (قرمز۵۱% ، آبی ۳۱%، زرد۱۶% ، سفید ۲%)
 آزمون دیسک تیپ D
 نتیجه:
۱٫ خواسته ها:
 رهبری و مدیریت
 مخفی کردن عدم امنیت
 بهره وری
 تجربه های چالشی

فاطمه درویشی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است