علی رامرودی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

درباره علی رامرودی

مدیر ارشد دیجیتال مارکتینگ مرکز خرید دیبا

پیشرفت رو خیلی دوست دارم و به شدت بهش پایبندم…