علی آبائی

مشاور مدرس دیجیتال مارکتینگ

درباره علی آبائی

مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت بالسی

مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت زعفران انجمن

مدرس دیجیتال مارکتینگ

علی آبائی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است