درباره علیرضا حسین زاده

عاشق یادگیریم

تجربه کسب کردن

از تجربه اساتید بهره بردن

و از همه مهم تر دنبال هدفی که دارم تا نتیجه کسب نکنم ولش نمی کنم.

 

 

علیرضا حسین زاده در 1 رویداد کندو شرکت داشته است