درباره شریف زمانی

بنیانگذار خط – اولین استادتان سیاسی ایران