درباره سید ابراهیم مدینه

سید ابراهیم مدینه در 1 رویداد کندو شرکت داشته است