درباره سعید لطفی

  • Cyber Security Student
  • SEO manager at SIGMA
  • Founder of TECHNA News Agency

سعید لطفی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است