درباره سعید عالی زاده

const {reactjs, nextjs, nestjs, nodejs} = js

سعید عالی زاده در 1 رویداد کندو شرکت داشته است