سعید سعیدی

کارشناس خودرو

درباره سعید سعیدی

کارشناسی رنگ وتصادفات تخصصی

جک اس ۵- kmc- k7-

تشخیص رنگ شدگی- تعویض استوک بدنه

شاسی تعویض-۲تیکه-چپی

بررسی پارامترهای گیربکس با دیاگ

بررسی ابشنها

تشخیص روغن سوزی و کمپرس

باارائه برگه کارشناسی