درباره سعید جعفری

دانش آموخته مهندسی نرم افزار

سعید جعفری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است