درباره سردخانه صنعتی

طراحی سردخانه صنعتی مانند تمامی سیستم های سرمایشی دیگر از سیکل تبرید تراکمی بهره می برد. در این سیکل ها از یک سیال مبرد برای سرماسازی استفاده می شود. کمپرسور نقطه شروع هر سیستم تبرید است و وظیفه متراکم نمودن سیال مبرد را دارد به همین دلیل به کمپرسور قلب سیستم تبرید نیز می گویند. در اولین مرحله از سیکل تبرید سیال مبرد توسط کمپرسور متراکم شده و دما و فشارش افزایش می یابد. فشار ایجاد شده نیروی محرکه سیکل تبرید است. در مرحله دوم سیال وارد کندانسور می شود.  در این قسمت هدف کاهش دمای گاز مبرد است. برای بهبود عمل خنک کاری ممکن است از آب به همران فن های مکنده استفاده شود. کندانسور در واقع در این سیستم مانند یک مبدل حرارتی shell and tube عمل کرده و دمای سیال را کاهش می دهد. حال سیالی که دمایش کاهش یافته به یک شیر فشار شکن می رسد که در لحظه فشار سیال کاهش پیدا می کند. این کاهش فشار موجب این می شود که بخش اعظمی از سیال به گاز اشباع تبدیل شود و در آخر سیال مبرد با عبور از اواپراتور گرما را از محیط جذب کرده و به صورت کامل به گاز اشباع یا داغ تبدیل می شود.