سارا نجفی

UI/UX designer

درباره سارا نجفی

هنوز اطلاعات این بخش توسط سارا نجفی تکمیل نشده است.

سارا نجفی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است