زیبا مغربی

تولید کننده محتوا

درباره زیبا مغربی

من یک عدد زیبا مغربی هستم، گاهی کلمات را با رنگ و نور به تصویر تبدیل می‌کنم و گاه آنچه را می‌بینم، به کلمه بدل می‌کنم.

واژه‌ها و تصاویر دنیای رنگی‌ام را توصیف می‌کنند.