رضا نصر

کارشناس تولید محتوا

درباره رضا نصر

کمی نویسنده
مقداری مجری
اندکی گزارشگر

و پر از ایده