درباره رامتین شفیقی شهری

در حال آموختن بازاریابی و استراتژی

رامتین شفیقی شهری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است