دکتر محمد سنجری نژاد

استاد ادبیات دانشگاه فنی پسرانه جیرفت

درباره دکتر محمد سنجری نژاد

دکتر محمد سنجری نژاد

استاد دانشگاه فنی پسرانه جیرفت از سال ۱۳۹۰ تاکنون

نویسنده کتب:

۱-شعر و شاعری دیار کریمان از آغازدوره اسلامی تا ابتدای مشروطه

۲-جایگاه عرفان و تصوف در استان کرمان.

نویسنده مقالات :

۱-واکاوی مفهوم نظربازی در شعر خواجوی کرمانی و شاه نعمت الله ولی

۲- تحلیل کهن الگوهای فرا رونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روانشناختی یونگ

۳-علم اخلاق در اثار اقبال لاهوری