دنیا حمیدی

مدیر بخش امنیت کد

درباره دنیا حمیدی

کارشناس ارشد تکنولوژی نرم افزار

دنیا حمیدی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است