درباره داود یوسفی

🎯سرپرست روابط عمومی دیجیتال رسانه‌های اقتصادی

🤝Digital Public Relations Officer:
https://eghtesadafarin.com/
https://ofogheeghtesad.com/
https://eghtesadjournal.com/
https://bankeghtesad.com/