درباره داریوش اسماعیلی

همیشه در حال آموختن هستم برای بهتر شدن و بهتر بودن.چه زندگی خودم و چه دیگران.