حامد جلیلوند

مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ شرکت تراشه سبز