درباره بهزاد چوگل

اگر به هدف و برنامه ایی که دارید کسی نمی خندد، بدانید که هدفتان زیاد از حد کوچک است.