درباره بنیامین افشاری

مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ

دانش آموخته دیجیتال مارکتینگ از دانشگاه Ucdavis کالیفرنیا