درباره امیرحسین نادری نسب

  • مدیر عامل شرکت فناوران هفت اقلیم فالیزتخصص شرکت بیشتر در حوزه آی تی در بخش کشاورزی و دامپروری می باشد