امید عطاالله

موسس رسانه دیجیتال مارکتینگ بام و بُن

درباره امید عطاالله

موسس «بام و بُن | رسانه دیجیتال مارکتینگ»