درباره احمد جعفری

یک مهندسِ صنایعِ دیجیتال مارکترِ اصفهانی 😎