درباره آوا ادز

در تیر ماه ۱۴۰۲ تفکرات شکل‌گیری یک مرجع تبلیغاتی هوشمند براساس هوش مصنوعی شکل گرفت. هوش مصنوعی پدیده جدیدی بود و قدرت آن ناشناخته. همه تیم را یک ماموریت دور هم جمع کرده است. اینطور بگویم که قبل از وجود تیم آوا ادز، اول ماموریت آن وجود داشت و تک تک افراد با داشتن اشتیاق به این ماموریت به تیم پیوستند. بهتر بگویم، این یک ماموریت نیست، بلکه رسالت وجودی آوا ادز است.بدینگونه نام برند با نظر مثبت همه انتخاب شد. ما آوا ادز شدیم چون قدرت خود را درحد بزرگ‌ترین کارها و چابکی خودرا در حد یک آوا می‌دانیم.

آوا ادز، آوای اثربخشیِ تبلیغات