شادی پناهی

مدیر روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

اسماعیل سحاب

کارشناس سئو

کیوان شلیله

مدیر فنی

كيوان كریمى پور

استراتژيست ديجيتال ماركتينگ

حمیدرضا شمایلی

دانشجوی اینترنت مارکتینگ

محمد موذن

مدیر بازاریابی استودیو رهنو