درباره مصطفی میرزائی

هیچوقت برای یادگیری، زود یا دیر نیست 🙂

مصطفی میرزائی در 5 رویداد کندو شرکت داشته است