منوچهر بسحاق

مدیر فنی شرکت توسعه سبز سگال

درباره منوچهر بسحاق

هنوز اطلاعات این بخش توسط منوچهر بسحاق تکمیل نشده است.

منوچهر بسحاق در 1 رویداد کندو شرکت داشته است