مسعود جواهری

مدیر ورتکس وب

درباره مسعود جواهری

هنوز اطلاعات این بخش توسط مسعود جواهری تکمیل نشده است.

مسعود جواهری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است