متين صالحي

SEO specialist

درباره متين صالحي

دانشجوي آمار و علم داده دانشگاه تبريز

مشاور و مديريت سئو بيش از ٤٠ پروژه تابحال

سوابق كاري : ديوار ، سحاب ، شتابان هاست ، هاي ديتا