درباره علی رضا مرادزاده

دانشجوی شیمی و علاقه مند به فناوری ؛)